ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์ ทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิด"

พุทธภาวะ

พุทธวิธีปฏิบัติธรรม

ธรรมปัญญา

ศึกษาธรรมะเพิ่มเติม

สนใจศึกษาธรรมะแห่งพุทธวิธีเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่