ชุมชนแห่งศานติ

สามร้อยยอด:
"สักการะพ่อปู่ งามคูหาคฤหาสน์ อุทยานแห่งชาติ แหล่งพฤกษาชุ่มน้ำ หาด เขา ถ้ำ สวยสด สัปปะรดหวานฉ่ำ ถิ่นอำไพน้ำใจ"

ประวัติ

ท้องที่อำเภอสามร้อยยอดเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปราณบุรีและอำเภอกุยบุรี ในครั้งแรกทางราชการได้แบ่งพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด ตำบลศิลาลอย และตำบลไร่เก่าจากอำเภอปราณบุรีออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอสามร้อยยอด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1]

ต่อมาในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2538 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลศาลาลัยขึ้นโดยแบ่งพื้นที่ 6 หมู่บ้านจากตำบลไร่เก่า[2] และได้มีพระราชกฤษฎีกาโอนตำบลไร่ใหม่จากอำเภอกุยบุรีมาอยู่ในเขตการปกครองของทางกิ่งอำเภอตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539[3]

ในที่สุดก็ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[4]

map

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอสามร้อยยอดตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

พื้นที่ทั้งหมด 871.9 ตร.กม.
ประชากรรวม 48,405 คน

 

Cr. https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอสามร้อยยอด

ชุมชนต่างๆ

ชาวอุทยานธรรม

คนพื้นเมือง

ชาวต่างชาติ